Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (4)

Wybierz poprawną odpowiedź wpisując do każdej luki a, b lub c.


If you enjoy 1. sports, you should 2. the new gym! It is fantastic. A 3. of people go there, the equipment is great and there are 4. professional trainers who can help you stay fit. You can also go bowling there. If you don't have the shoes, don't worry, you can 5. bowling shoes there. So, are you interested?

1. A) do B) to do C) doing
2. A) join B) to join C) joining
3. A) lot B) a lot C) lots
4. A) some B) any C) few
5. A) lend B) rent C) share
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone