Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Wybór wielokrotny (3)

Wybierz poprawną odpowiedź wpisując do każdej luki a, b lub c.


Hi Jake,

Do you remember that it's Mike's birthday tomorrow? Shall we buy 1. a present? I 2. a really nice video game the other day. What do you reckon? Is it 3. good idea? I think he would be happy with 4. a present. Do you agree? 5. me know.

Take care,
Chris

1. A) him B) his C) he
2. A) have find B) have found C) has found
3. A) - B) a C) the
4. A) such B) so C) that
5. A) Let B) You let C) You will let
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone