Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - wybór wielokrotny (2)

Wybierz poprawną odpowiedź wpisując do każdej luki a, b lub c.


Last night I 1. out to see my friend from school. I rang the doorbell but 2. opened the door. I waited 3. some time but I realised the house was empty so I decided 4. back home. Guess 5. was standing in front of my house...

1. A) goed B) went C) gone
2. A) everyone B) someone C) no one
3. A) for B) to C) on
4. A) to go B) going C) go
5. A) what B) which C) who
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone