Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (1)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


ORDER / BY / CHECKOUT / IN / QUEUE / WORK

Last weekend I went shopping for clothes, because I needed new trainers. It was a real nightmare! The shopping centre was really crowded and I stood in a for almost 30 minutes! I asked the cashier if I could pay card, but she said they only accepted cash. I spent another half an hour looking for an ATM. When I finally found one, it turned out it was out of !
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone