Znajomość funkcji językowych - Dialog (19)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Jake: Hey Karen, (know) when Flag Day is?
Karen: I'm not sure... When is it?
Jake: It's on May 2. I am going to put up a flag outside my house for this occasion.
Karen: That's a good idea! It's a great way to show our love for our country.
Jake: I agree. Listen, I have an idea. (organise) a barbecue to celebrate. What do you say?
Karen: Sure! That sounds like fun! How about inviting our friends and families?
Jake: Great idea! (Would) to bake some cupcakes with me? We could decorate them using white and red icing.
Karen: I would love to!
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone