Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie - Rozgrzewka językowa (5)

Uzupełnij luki wpisując jeden wyraz do każdej z nich. Jeden wyraz pasuje do jednej luki.


SOME / ANY
1. There are books on the shelf.
2. Do you have friends?

TO GO / GOING
1. Mike refused with us.
2. I love to the library.

HIM / HIS
1. Where's Jake? I can't see .
2. Derek bought some new stamps for collection yesterday.

SUIT / FIT
1. Does this colous me?
2. I'm afraid this dress doesn't you, it's too small.

FEW / A FEW
1. Unfortunately, very students passed the test.
2. I have questions. Can I talk to you after the lecture?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone