Stopniowanie przymiotników (2)

Uzupełnij pytania wpisując poprawną formę przymiotników w nawiasach (stopień równy, wyższy lub najwyższy).


1. Is February usually (cold) than March?
2. Which sport is (exciting) : football or swimming?
3. Is History as (interesting) as Geography?
4. Who’s (smart) person you know?
5. Who’s (young) than you in your class?
6. What’s (useful) thing you own?
7. Who’s (brave) person you know?
8. Is your room as (neat) as your sister’s room?
9. What’s (boring) : hoovering or washing-up?
10. Is water as (expensive) as milk?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone