Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (3)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


SPEAKS / LIVING / TALKS / FRIENDLY / CONFIDENT / LIVE

Our new classmate’s name is Melissa. She comes from the USA, but her mum is Polish. That’s why Melissa both Polish and English. She’s a bit shy, but really and helpful. Last week she prepared a presentation about her hometown, which is Tampa in Florida. We saw some photos and asked her a lot of questions about in America.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone