Reagowanie ze słuchu (1)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. That’s true. Actually, he’s the tallest person in our family.
B. Well-done, please.
C. I’d love to but I have to study. Maybe tomorrow?
D. Well done!
E. It was fantastic! I finished it in two days.

1 2 3 4
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone