Uzupełnianie fragmentów zdań - Rozgrzewka językowa - Czas Past Simple

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach. Dodaj niezbędne elementy. Możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy.


1. She (sleep) for ten hours yesterday!
2. (You / see) your teacher in the supermarket?
3. We (run) to school because we were late.
4. I (not / meet) my best friend last Sunday.
5. (She / leave) the book on the bus?
6. They (lose / they) money on the way home.
7. I (speak) to my teacher about my grades.
8. We (not / understand) everything he said.
9. My favourite team (win) the match.
10. (The actors / wear) funny costumes?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone