Uzupełnianie fragmentów zdań - Rozgrzewka językowa - Czas Present Continuous

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach. Dodaj niezbędne elementy. Możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy.


1. Look! My parents (dance) to the music.
2. (you / mum / cook) at the moment?
3. I (not / talk) now.
4. She (not / write) anything at the moment.
5. Where (Mike / go) ? I thought he would stay.
6. We (not / do) anything at the moment.
7. Where is Joanna? I think she (have) a shower.
8. Why (he / run) around the garden?
9. I (play / I) favourite board game, do you want to join me?
10. You (not / help) me much, just go home.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone