Uzupełnianie fragmentów zdań - Rozgrzewka językowa - Czas Present Simple

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach. Dodaj niezbędne elementy. Możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy.


1. Mary (go) school every day in the morning.
2. How often (you / listen) to music?
3. Jane (not / work) here any longer.
4. (Mary / like) fantasy books?
5. They (always / do / they) homework in the evening.
6. I (visit) my cousin twice a month.
7. What (you / think) about my idea?
8. Tommy (never / play) tennis.
9. We (not / make / we) beds in the morning, our mother does it.
10. When does she usually write (she) books?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone