Uzupełnianie fragmentów zdań (3)

Użyj wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie aby utworzyć logiczne i w pełni poprawne zdania bądź pytania. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.


1. The students (work/hard) at the moment.
2. We (have/exam) yesterday.
3. We (be going to) visit our cousins this weekend.
4. What (you/want) to do after school today?
5. She (never/be) to France.
6. He (want/spend) Christmas break somewhere hot.
7. The new stadium (be/complete) 10 years ago.
8. Jane was such a nice girl when (I/meet/ she) last year.
9. This bag is hers, it’s not (I) .
10. (There/be) 24 students in the classroom now.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone