Zdania warunkowe (typ 3) - zdania (2)

Przeczytaj podane zdania. Napisz zdania warunkowe zaczynające się od podanych słów. Nie używaj znaków interpunkcyjnych ani form skróconych.


1. He wasn’t a good student. He had to retake the exams.
If the exams.
2. The weather was beautiful. They went on a trip.
They beautiful.
3. I was late. I missed the train.
If I the train.
4. I didn’t have enough money. I didn’t take the taxi.
I enough money.
5. Mike hit his friend. He was punished.
If .
6. We were bored. We went out.
We bored.
7. They took the wrong turning. They got lost.
If they lost.
8. My sister liked the film. She watched it three times.
If my sister it three times.
9. I didn’t know the answer. I stayed silent.
I the answer.
10. The driver didn’t see the red light. He didn’t stop.
The driver the red light.