Zdania warunkowe (typ 3) - zdania i pytania

Napisz zdania warunkowe (typ 3). Nie używaj form skróconych ani znaków interpunkcyjnych. Nie zmieniaj kolejności wyrażeń w zdaniu.


1. If / I / not be / so rude / I / not lose / my best friend.
.
2. You / speak / to him / if / you / not be / so busy?
?
3. She / not have / an accident / if / she / be / more careful.
.
4. The dog / not die / if / someone / feed / it.
.
5. The student / pass / if / he / study more?
?
6. If / the driver / not drive / so fast / his car / not crash / into a tree.
.
7. The teacher / not shout / if / students / not be / naughty.
.
8. The watch / not break / if / you / not drop it.
.
9. If / you / not know / her address / you / call / her?
?
10. I / go / to school / if / I / not be / ill.
.