Present Simple - zdania (1)

Spójrz na plan tygodniowy Julii. Napisz zdania o tym co ona zazwyczaj robi każdego dnia. Użyj czasu Present Simple.


Monday -meet Romeo
Tuesday - go to a party
Wednesday - have lunch with my parents
Thursday - stand on the balcony
Friday - play the piano
Saturday - watch a fire show
Sunday -relax

1. On Monday Julia .
2. On Tuesday .
3. On .
4. .
5. .
6. .
7. .
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone